วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประชุมสมัชชาผู้นำครู ๔ ภูมิภาค

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ประชุมสมัชชาครูผู้นำครู ๔ ภูมิภาค เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดและเครือข่าย" ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้
๑.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
๒.มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓.บรรยายพิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
* นโยบายเกี่ยวกับครู สวัสดิการ การปฏิรูปครู การผลิตครู การพัฒนาครู ทำอย่างไรให้คนเก่งอยากมาเรียนครู การปรับโครงสร้างเงินเดือน
* นโยบายเกี่ยวกับนักเรียน ทำอย่างไรให้นักเรียนมีคุณภาพ จุดมุ่งเน้น การมีงานทำ
* สวัสดิการและสวัสดิภาพครู การปรับโครงสร้างเงินเดือน
* มาตรฐานวิชาชีพครู
* โครงการพัฒนาชีวิตครู


ไม่มีความคิดเห็น: