วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมครูที่ปรึกษา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๘.๐๕ น.
๑. เป็นประธานในที่ประชุมครูที่ปรึกษาในเรื่องการให้ความดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ครูได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา วิธีการให้คำปรึกษา วิธีการแนะนำการแก้ปัญหา โดยใช้หลักการการแนะแนว โดยนางอารุณ นรสีห์เป็นผู้การบรรยาย การจัดทำแผนการสอนแบบสมรรถนะ โดยนายวิบูรณ์ เชียงจันทร์บรรยาย
๒. ประชุมหัวหน้าแผนกในฝ่ายวิ ชาการต่อ มีรายละเอียดดังนี้ *การจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละแผนกวิชา แต่ละชั้นปี แต่ละระดับ ปวช. ปวส. นำเสนอเป็นรูปแบบกราฟ *การจัดทำข้อมูลของบุคลากรในฝ่ายวิชาการแต่ละแผนก ระบุความเชี่ยวชาญของครูแต่ละคน *การจัดทำข้อมูนักเรียนแต่ละแผนก แต่ละชั้นปี แต่ละระดับ สองปีการศึกษา แจ้งข้อราชการที่เป็นหนังสือสั่งการให้แต่ละแผนกรับทราบและรับไปปฏิบัติตามที่มอบหมาย

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมกรรมการประเมิน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๐๗ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
๑.ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๓
๒.ประชุมเตรียมการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดกำหนดการประเมินแผนกวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมเตรียมการโครงการ Fix it center อำเภอปาย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ประชุมเตรียมการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๒ ศูนย์ในพื้นที่อำเภอปายคือ ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง กิจกรรมที่ออกดำเนินการ ๑.บริการซ่อมเครื่องยนต์ที่ใช้ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การพัฒนาช่างชุมชน ๒. การจัดตั้งศูนย์ถาวรเพื่อชุมชน บริการโดยชุมชน การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำพวงหรีดดอกไม้จัน การถักหมวกใหมพรหม) ๓.ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงป้องกันไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ) ๔.ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. รับมอบจากวิทยาลัยร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมี ฯ พ ฯ ศาสตราจารญ์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี และกิจกรรมการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีโอวาทตอนหนึ่งให้ใว้กับผู้สำเร็จการศึกษาโดยนำเอาพระบรมโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานใว้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม คือคำว่า "รู้ รัก สามัคคี " คำว่ารู้คือการรู้แยกแยะถูก ผิด ความชั่ว ความดี สิ่งไหนชั่ว สิ่งไหนดี คำว่ารักคือรักงานที่รับผิดชอบ รักที่จะแก้ปัญหาของงานที่รับผิดชอบ คำว่าสามัคคีคืองานทุกอย่างทำคนเดียวไม่สำเร็จจึงต้องช่วยกันมีความสามัคคีกันจึงจะทำให้งานสำเร็จโดยเฉพาะงานส่วนรวม จากการสัมนาได้มีผู้เข้าร่วมสัมนาได้แสดงความคิดเห็นหลายประเด็นสรูปได้ดังนี้ การให้ความสำคัญกับท้องถิ่น เพื้อนบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ภาษาไทยของคนท้องถิ่นกับการปฏิบัติราชการ โครงการพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การรู้จักแม่ฮ่องสอนอย่างถ่องแท้จากปราชชาวบ้านที่ได้เสนอไว้คำว่า แม่ฮ่องสอน มาจาก คำว่า แม่ คือแม่น้ำงามสดใส ฮ่อง คือร่องภาษาไทยเปรียนอักษร สอน คือถิ่นสอนช้างหรือกุญชร แม่ฮ่องสอนถิ่นสอนช้างแต่ตำนาน ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของอาชีวศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้อง ประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย Project Base

วันที่ ๑๒ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ประชุมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย Project Base มีรายละเอียดดังนี้ ๑.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base ๒.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย Project Base ๓.ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย project Base ๓.การนำประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ด้วย Project Base Learning ๔.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ๕.การนำประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุมสมัชชาครู

วันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชุมสมัชชาครู "เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตร ช.พ.ค. ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ ๑.ภารกิจ ทิศทาง สกสค ในอนาคต ๒.สาระน่ารู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.กฎหมายที่ควรรู้ ๔.พิธีเปิดการประชุมสมัชชาและบรรยายพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ๕.บทบาทภารกิจ ของ ช.พ.ค. และอำนาจหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ๖.สวัสดิการเพื่อสมาชิก ๗.เนื้อหาการบรรยายพิเศษ * การผลิต การพัฒนา และการใช้ครูในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าที่จะมีครูเกษียรอายุราชการ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ อัตรา การผลิตครูยุคใหม่ ผลิตครู ๔ + ๑ ปี เรียนสาขาวิชาเฉพาะ ๔ ปี และเรียนวิชาครู ( ป. บัณฑิต) ๑ ปี * การพัฒนาระบบค่าตอบแทน พ.ร.บ.เงินเดือนของข้าราชการครู กฎ ก.ค.ศ. การพัฒนาเรื่องวิทยฐานะครู กองทุนพัฒนาครูใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ดูแลศักดิ์ศรีของความเป็นครู การยกย่องเชิดชูเกียรติครู การยกย่องครูแห่งชาติคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุรุสภาต้องดูแลมาตรฐานวิชาชีพครู ต้องทำให้ใบประกอบวิชาชีพครูให้มีความศักดิ์ศรี มีความเหมาะสม สำนักงาน สกสค. เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชีวิตครู *สวัสดิการต่างๆ เช่นหอพัคุรุสภาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ และในภาคอื่นๆ ที่มีไว้บริการสมาชิกได้ใช้บริการพักอาศัยในราคายุติธรรม องค์การค้าคุรุสภา องค์การค้า สกสค. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างเป็นระบบอย่างไร โดยมี กระทรวงศึกษา กระทรวงการคลัง สกสค. เครือข่ายครู มีส่วนร่วมซึ่ง สำนักงาน สกสค. กำกับดูแลครูในการส่งใช้วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รับประสานงานการดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
รับประสานรายละเอียดการเตรียมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชยนาวี และอาหาร
เรียน ท่านรองชูเกียรติ ที่นับถือ ๑.ขอบพระคุณสำหรับโครงการที่ส่งมาให้นะคะ ๒.เป้าหมายที่ขอความร่วมมือให้วิทยาลัยนวมินฯแม่ฮ่องสอนช่วยดำเนินการคือ การทำสื่อการสอน โดยเชิญครู/สมาคมโรงแรมไทย หรือผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรม มาช่วยเขียนหนังสือ ตำราในสาขาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอน นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการหลักที่ตั้งไว้ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ พุทธชาด

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สัมนาเชิงปฏิบัติการ เปิดเสรีตลาดแรงงาน

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปิดเสรีตลาดแรงงานโอกาสและทิศทางอาชีวศึกษาไทย ณ โรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดการสัมนาดังนี้ ๑.ประเทศไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ความเป็นมาและพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Blueprint ,ประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต) ๒.การเปิดเสรีตลาดแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (การเปิดเสรีตลาดแรงงานกรอบองค์การการค้าโลก , การเปิดเสรีตลาดแรงงานตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) , ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดแรงงานและแนวโน้ม , กรณีศึกษาการเปิดเสรีตลาดแรงงาน (ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าไทย - ออสเตรเลีย / และไทย - ญี่ปุ่น) ๓.ตลาดแรงงานอาเซียนและกลยุทธ์เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (สถานการณืแรงงานอาเซียนและแนวโน้ม , ผลิตภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน , กลยุทธ์เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน) และ ๔.การอภิปรายเรื่อง " การเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล"

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมหัวหน้างงานฝ่ายบริหารทรัพยยากร

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๓๐ น.
ประชุมหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สถานการณ์ทางการเมืองกับข้อปฏิบัติในฐานะเราเป็นคนทำงานตามนโยบายรัฐ ๑.หลีกเลี่ยงการชี้นำว่าฝ่ายใดแพ้ ชนะของการชุมนุม ๒.พยายามลดการเกลียดชังลง ๓.ให้เหตุการณืที่ผ่านมาเป็นอุทธาหรเรื่องของอดีตไปเน้นการให้อภัยซึ่งกันและกัน ๔.การรณรงปฏบัติงานตามรอยเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว